Vereniging

Het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam is een multidisciplinair netwerk van in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners, die samenwerken en elkaar complementeren om adequate zorg te verlenen aan de CVA-patiënt in de thuissituatie. De deelnemende disciplines sluiten aan bij de bestaande infrastructuur van de Rotterdam Stroke Service (RSS).

Het netwerk maakt samenwerkingsafspraken binnen de eerste lijn en tussen de eerste en tweede lijn. Het kenmerkt zich door:

 • Multidisciplinaire expertise netwerk voor CVA-zorg in de thuissituatie
 • Wijkgerichte zorg waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat en welke gericht is op zelfmanagement en eigen regie van de hulpvrager
 • Een gemeenschappelijk zorgpad
 • Complementaire disciplines die samenwerking volgens het zorgpad en elkaar expertise erkennen
 • Korte lijnen en openheid in communicatie
 • Focus op kwaliteitsverhoging, innovatie en continuïteit van de zorgverlening in de eerste lijn

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit in het expertisenetwerk te borgen zijn er bindende kwaliteitseisen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op diverse monodisciplinaire richtlijnen en de Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) richtlijn Beroerte. Het CVA-netwerk is toegankelijk voor alle eerstelijnszorgverleners die voldoen aan de kwaliteitseisen van het netwerk.

Doel

Het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam wil zich binnen twee jaar ontwikkelen tot een lokaal expertisenetwerk voor de zorg in de thuissituatie, waar zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder terecht kan voor “state of art” CVA-zorg.
 

Missie

Het eerstelijns CVA-netwerk is een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen de regio Rotterdam die de zorgvraag van iedere CVA patiënt en hun mantelzorgers beantwoordt volgens de richtlijnen van de “state of art” CVA-zorg binnen de thuissituatie. Vanuit onze multidisciplinaire samenwerking bieden wij zorg rond de centrale hulpvraag die gericht is op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven voor iedere CVA patiënt en hun mantelzorger in de woonomgeving.

Visie

Ons doel is om vanuit een dynamisch multidisciplinair samenwerkingsverband de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren rond de hulpvraag van de CVA patiënt en hun omgeving. Wij bieden per discipline op het terrein van de CVA nazorg “state of art” zorg. Vanuit onze open structuur staan wij garant voor transparante communicatie, continuïteit, kennisoverdracht en kennisontwikkeling op het gebied van de CVA nazorg in de thuissituatie. Wij streven naar een lokaal expertise netwerk dat zich vanuit de hulpvraag richt op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor een ieder die een beroep doet op ons zorgaanbod.

Verzorgingsgebied

Rotterdam en Omstreken

Lidmaatschap

Om deel te mogen nemen aan het CVA netwerk moet men voldoen aan de criteria zoals omschreven in het kwaliteitsplan. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Aan de volgende multidisciplinaire criteria moet bij aanvang of na 2 jaar worden voldaan:

 1. Aantoonbare specifieke scholing en affiniteit gericht op CVA-zorg
 2. Aantoonbare klinische expertise bezitten
 3. Meedoen aan het specifieke CVA scholingstraject, monodisciplinair en vanuit het Netwerk
 4. Werken volgens het opgestelde zorgpad en samenwerkingsafspraken
 5. Werken en rapporteren volgens de richtlijnen van de eigen beroepsgroep en de CBO richtlijn beroerte
 6. De mogelijkheid hebben om aan huis te behandelen
 7. Erkenning van de deelnemende disciplines en bereid zijn om samen te werken volgens het zorgpad met de verschillende disciplines
 8. Verplicht deelnemen aan regionaal intervisie- en multidisciplinair overleg (MDO)

Ad 1 De aantoonbare specifieke scholingseis staat per discipline omschreven in opleidingen en competenties.

Ad 2 De gestelde klinische expertise is per discipline gespecificeerd volgens de richtlijnen die voortvloeien uit de CBO beroerte richtlijn.

Ad 3 Betreft specifieke kennis over de pathologie van een CVA en intervisie bij CVA patiënten. Naast scholing omtrent actuele ontwikkelingen, mono- of multidisciplinair.

Ad 4 Door onderlinge erkenning van elkaars expertise kan door mono- en multidisciplinaire samenwerking patiëntgericht gewerkt worden: Zorg-op-maat, waarbij tegenstrijdigheden vermeden dienen te worden. Zo kan de geboden zorg efficiënter, veiliger, sneller en vollediger door informatie en kennis te delen.

Ad 5 In de ketenzorg is transparante verslaglegging onontbeerlijk. Als eenheid in structuur van het zorgdossier dient dit volgens de ICF formulering, taal en klinimetrie gehanteerd te worden. Dit geeft inzicht in het behandelplan en verloop, hetgeen essentieel is voor interne toetsing, verbetering en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Contributie

De contributie bedraagt € 50 per jaar.

Aanvraag lidmaatschap

Vul het formulier in om het lidmaatschap van de vereniging aan te vragen.

Afmelden lidmaatschap

Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk 1 maand voor het begin van het nieuwe lidmaatschapsjaar  Vul het formulier in of mail de secretaris secretaris@ecnr.nl.