Privacy en persoonsgegevens

Registratie van gegevens en WBP

In het kader van uw behandeling geeft u informatie over uzelf aan de behandelend therapeut en aan andere ECNR medewerkers. Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Deze gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het ECNR draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. ECNR medewerkers mogen uw gegevens niet doorgeven aan buitenstaanders. Zij hebben ten aanzien van deze informatie geheimhoudingsplicht om uw privacy te beschermen. Het is mogelijk dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden gebruikt. Dit is toegestaan wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

Bescherming van uw gegevens

De medewerkers van het ECNR gaan vertrouwelijk om met al uw gegevens. In de praktijk betekent dit dat uw persoonlijke en medische gegevens niet in onbevoegde handen komen.

Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak: het leveren van zorg aan u. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

Uw zorgverleners kunnen bij een zorgvraag uw gegevens aan de desbetreffende therapeut of behandelaar verstrekken. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Een beperkt aantal algemene gegevens wordt gebruikt voor de administratie. Gegevens uit het dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Bij onderzoek of statistiek zullen alleen volledig geanonimiseerde gegevens gebruikt worden die niet tot u herleidbaar zijn.

Privacy medewerkers

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers belangrijk. Indien u tijdens uw contact met medewerkers van ons netwerk een foto of film maakt waarop een medewerker in beeld is, vraagt u hem of haar dan eerst om toestemming.

Tags: